Gældende fra 1/3 2016

Indhold:

1. Generelt

2. Aftalen

3. Support

4. Tjenester og funktioner

5. Sikkerhed og koder

6. Ændringer af Handels- og abonnementsbetingelser samt priser

7. Betaling og fakturering

8. Aftalens overdragelse

9. Keyword tildeling, ændring
 og sletning

10. Kundens data

11. Kundens misligholdelse

12. Tyverispærring

13. Opsigelse

14. Ansvar

15. Ejendomsret

16. Tvister

17. Værneting

18. Ikrafttrædelse

 

1. Generelt

1.1 JustSMS.dk fungerer som en service provider og det betyder at kundens brug af SMS gateway formidles af JustSMS.dk. Dette leveres via mobilnettet i Danmark samt over 180 andre lande.

1.2 Smsgateway aftalen med JustSMS.dk giver kunden adgang til at kunne sende smsbeskeder til slutbrugere på mobilnettet i over 180 lande og modtage SMS fra Danmark og over 16 andre lande. Kunden kan til enhver tid benytte de tjenester og services, der er tilknyttet SMS-løsning er valgt på vores SMS-gateway.

2. Aftalen

2.1 Aftalen indgås mellem kunden og JustSMS.dk. Parternes aftale består af foreliggende abonnementsbetingelser og JustSMS.dks gældende priser. Kunden hæfter for ethvert forbrug leveret i henhold til denne aftale. Kun myndige personer kan indgå aftale med JustSMS.dk.

2.2 Aftalen indgås ved, at kunden bestiller på www.JustSMS.dk eller via en af vores forhandler og tilkendegiver at have accepteret abonnementsbetingelserne.

2.3 Ved tilmelding forpligter kunden sig til at overholde JustSMS.dks abonnementsbetingelser og samtidig afgiver kunden en række oplysninger. Kundeoplysningerne som f.eks. navn eller firmanavn og adresse, CPR/CVR nummer, emailadresse samt mobilnummer. Kunden har pligt til straks at ændre en eventuel ændring af adresse, emailadresse eller mobilnummer via det online kontrolpanel, email eller tlf. JustSMS.dk kan stille krav om, hvis det skønnes nødvendigt, at kunde fremsender bopælsattest og/eller billedlegitimation i forbindelse hermed.

2.4. Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet JustSMS.dk, eller hvis JustSMS.dk ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning

2.5 Efter tilmelding vil kunden modtage mail/sms med password og en velkomstmail indeholdende et brugernavn til JustSMS.dks online kontrolpanel samt alle nødvendige informationer for at bruge vores SMS-tjeneste.

2.6 Kunde er berettiget til, inden 14 dage efter afgivelse af bestilling og modtagelse af ordrebekræftelse eller faktura, at fortryde aftalen med JustSMS.dk. Kunde kan dog ikke fortryde aftale, hvis kunde efterfølgende har taget tjenesten i brug, herunder anvendelsen af vores online kontrolpanel.

Ligeledes accepterer kunde ved bestillingen, at hvis JustSMS.dk begynder levering af tjenesten/tillægstjenesten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede når JustSMS.dk påbegynder leveringen, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 4. Yderligere accepterer kunden at der ved forud købe af forudbetalte SMSpakker ikke kan fortryde købet.

2.7 JustSMS.dk forbeholder sig retten til altid at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som uforfaldne) med JustSMS.dk dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra JustSMS.dk at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. JustSMS.dk er berettiget til at indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er JustSMS.dk berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel.

2.8 Kunden accepterer at modtage meddelelser fra JustSMS.dk via e-mail og mobilnummer til den e-mailadresse og mobilnummer, kunden har oplyst. Det er kundens pligt at informere om den korrekte e-mail adresse og mobilnummer, hvorfor JustSMS.dk heller ikke kan drages til ansvar for e-mails og smsbeskeder der ikke er fremkommet.

2.9 Hvis der sendes smsbeskeder til lande uden for Danmark, gælder JustSMS.dks priser og vilkår, som er fastsat for de enkelte services på det pågældende mobilnet. Kunden kan få oplysning om disse aftaler og priser under kontooplysninger på JustSMS.dk samt ved henvendelse til vores kundeservice.

2.10 JustSMS.dks sms gateway må ikke benyttes til følgende forhold:

a) Pornografisk/Erotisk indhold.

b) Henvisning til andre tjenester eller numre med seksuelt eller erotisk indhold..

c) Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf.

d) Beskrivelser af vold..

e) Må ikke være uegnet for børn under 16 år.

f) Spil, præmiekonkurrencer og lignende i strid med gældende lovgivning.

g) Adgangstegn, passwords eller lignende, der giver adgang til tjenester med ovenstående indhold..

h) Kunde ikke overholder gældende regler i rammeaftalen. (Link: http://www.rammeaftalen.dk/ )

i) Videresalg uden en speciel aftale med http://www.rammeaftalen.dk/.

2.11 JustSMS.dk kræver ikke noget minimumsforbrug, men blot at kontoen er aktiv, hvilket vil sige at der afsendes minimum 10 beskeder fra den hver måned. Din konto bliver dog ikke lukket, hvis du ikke holder den aktiv, med mindre der er negativ saldo på kontoen.
JustSMS.dk efterkontrollerer hver måned, om du holder smsgatewayen aktiv. Hvis dette ikke er tilfældet opkræves et gebyr på 19,00 kr. i administrationsgebyr.

2.12 JustSMS.dk er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens brug af JustSMS.dks tjenester, hvis JustSMS.dk finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn.

3. Support

3.1 JustSMS.dk skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud indenfor rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan kun ske via e-amil på support@JustSMS.dk, og afhjælpningen sker hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid fra kl. 09:00 til 17:00 mandag til torsdag samt fredag fra kl. 09:00 til 15:00.

3.2 Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for JustSMS.dks kontrol, eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver JustSMS.dk denne fejlmelding. JustSMS.dk er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for JustSMS.dks udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. JustSMS.dk er berettiget til at opkræve op til 1500 kr. for denne fejlsøgning hvis det skyldes kundens forhold.

4. Tjenester og funktioner

4.1 Regningsspecifikation

Kunden har via det online kontrolpanel adgang til en gratis faktura oversigt hvor der er specificeret hvad kunden bliver opkrævet for på regning. Kunden kan ligeledes der får en detaljeret liste over sine sendte sms’er. Listen giver oplysninger om dato, klokkeslæt, numre på modtageren, evt overtakserings beløb og leveringsstatusenpå beskeden..

4.2 Forbrugs oplysning

Forbrugs oplysninger opdateres løbende. Der kan eventuelt forekomme forsinkelser i opdateringen af de nyligste afsendte beskeder.

4.3 En sms kan højst fylde 160 tegn, dog kan nogle nyere telefoner modtage sammenkæde sms-beskederne, så det er muligt at skrive længere SMS’er. Vær dog opmærksom på, at du vil blive takseret for flere sms’er hvis beskeden fylder mere end 160 tegn. Sammenkæde sms-beskederne bestående af 2 eller flere SMS’er bliver delt ved 153 tegn da der går 7 tegn til af kæde sms-beskederne sammen.

4.4 Smsbeskeder med informationer fra JustSMS.dk opkræves ikke. Dette er en gratis service.

5. Sikkerhed og koder

5.1 Ved indgåelse af aftale med JustSMS.dk modtager kunden et brugernavn og kodeord, som skal opbevares forsvarligt.

5.2 Hvis en anden person uberettiget får kendskab til brugernavn og kodeord, eller hvis kunden har mistanke om, at kontoen vil blive misbrugt, skal kunden straks kontakte JustSMS.dk med henblik på at få kontoen spærret. Så snart spærring registreres, medfører dette blokering for brug af smsgatewayen. Når kontoen spærres, udsender JustSMS.dk hurtigst muligt et nyt brugernavn og kodeord.

5.3 Kunden hæfter for alt tab som følge af andres uberettigede brug af kundens konto oplysninger til smsgatewayen.

5.4 JustSMS.dk oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, brugernavn eller kodeord, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. JustSMS.dk fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste emailadresse, eller det registrerede mobilnummer.

6. Ændring af Handels- og abonnementsbetingelser samt priser

6.1 De til enhver tid gældende Handels-/abonnementsbetingelser og priser for vores tjenester fremgår af JustSMS.dks prisliste på www.JustSMS.dk, og kan desuden oplyses ved henvendelse til kundeservice via email på support (at) JustSMS.dk.

6.2 Alle priser er totalpriser i danske kroner eks. moms og inkl. levering.

6.3 Ændringer af handels-/abonnementsbetingelser vil blive annonceret på www.JustSMS.dk samt via vores online kontrolpanel. Kunden varsles som udgangspunkt 30 dage før ændringerne træder i kraft således, at kunden har mulighed for at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel. SMS priser kan ændres med dags varsel.

7. Betaling og fakturering

7.1 JustSMS.dk opkræver kunden i forhold til den enhver tid gældende prisliste. Beløb forfalder til betaling på den dag, der er angivet på kundens faktura. Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt rettidigt, tilfalder der, uden varsel herom, morarenter fra forfaldsdagen, fastsat til 2.75% pr. påbegyndt måned med et tillæg af et rentegebyr på 100,00 kr. pr. rentenota/rykkergebyr, samt ved overdragelse til inkasso (Erhvervskunder vil desuden blive opkrævet et kompensationsgebyr 310 kr ved betaling efter forfald) i henhold til rentelovens § 9b, stk. 1, jævnfør stk. 2.

7.2 Betaling foregår via bankoverførsel eller kortbetaling via Stripe.coms sikre betalingsystem. Ved offentlige virksomheder kan der afregnes over elektronisk faktura såfremt JustSMS.dk kontaktes forinden.

7.3 Kundens tjeneste spærres ikke umiddelbart ved overskridelse af betalingsfristen. Dette sker på samme tid hvor der udsendes rykkerskrivelse nummer 2. JustSMS.dk er berettiget til at tage gebyr for lukning af tjenesten jf. gældende prisliste.

7.4 Kunden vil ved spærringen have mulighed for at indsætte penge på sin konto til betaling af det skyldige beløb. Dette gøres fra det online kontrolpanel. Herefter har kunden mulighed for at få genåbnet sin aftale (mandag – torsdag 09.00 – 17.00 samt fredag 09.00 – 15.00).

7.5 Er der ikke betalt senest 14 dage efter lukning af aftalen, kan JustSMS.dk forbeholde sig retten til at ophæve aftalen uden varsel.

7.6 Kunden skal sikre dækning på det af kunden benyttede betalings- eller kreditkort. Bliver betalingstransaktioner afvist af kundens bank, kan JustSMS.dk hæve aftalen uden varsel.

7.7 Alle kontoer, der har været lukket mere end 3 måneder forbeholder JustSMS.dk sig retten til at lukke og opsige. Der laves efterfølgende en opgørelse til kunden. Kunden har i 14 dage mulighed for at få genåbnet sit abonnement ved at indbetale det skyldige beløb.

8. Aftalens overdragelse

8.1 Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at gensælge JustSMS.dk tjenester med mindre dette er skriftligt aftalt eller kunden har en Reseller-konto.

8.2 Kunden kan ikke overdrage denne aftale til tredjemand uden JustSMS.dks forudgående skriftlige samtykke, hvilket bl.a. kan betinges af, at der forinden sker betaling af samtlige udeståender med kunden, samt at den nye kunde stiller sikkerhed, jf. pkt. 2.8, betaler et overdragelsesgebyr eller lignende.

9. Keywordtildeling og keywordændring

9.1 Keywords tildelses efter først til mølle princippet. Ændring af keywords kan ikke lade sig gøre, disse må slettes og et nyt oprettes hvis dette er ledigt.

10. Kundens data

10.1 kundeoplysningsdata videregives ikke til tredjemand.

10.2 Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til JustSMS.dk behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

10.3 Kunden kan ændre i de angivne data, med undtagelse af brugernavn på sin personlige side under JustSMS.dk. Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af aftalen, indgår i JustSMS.dks kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med JustSMS.dks markedsføring af tjenester m.v. overfor kunden, nye kunder, på JustSMS.dk, i reklamer og banner martrialer. JustSMS.dk er berettiget til at måtte anvende hele leverancen som reference i eget markedsføringsmateriale. Herunder ret til at gøre brug af kundens logo, firmanavn, webadresse, billedmateriale og beskrivelse af projektforløbet.

11. Kundens misligholdelse

11.1 Misligholder kunden sin aftale, har JustSMS.dk ret til uden varsel at hæve aftalen. Væsentlig misligholdelse er forhold såsom:

a) Kunden undlader at betale krediteret forbrug.

b) Kunden opgiver ikke ændringer i kundens oplysninger, jf. pkt. 2.3.

c) Kunden standser sine betalinger, og viser sig at være insolvent.

d) Kunden ikke opfylder JustSMS.dks krav om sikkerhedsstillelse rettidigt.

e) En kreditvurdering viser, at JustSMS.dk kan formode, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt.

f) Kunden udøver chikane mod JustSMS.dk, eller mod JustSMS.dks medarbejdere.

g) Kunde ikke overholder gældende regler i rammeaftalen. (Link: http://www.rammeaftalen.dk/)

11.2 Spærring sker uden varsel. Hvis kunden retter det/de forhold, der gav anledning til spærringen, og JustSMS.dk ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang til tjenesten.

11.3 JustSMS.dk har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

11.4 Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser, og har JustSMS.dk efterfølgende opsagt kundens aftale, er JustSMS.dk berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale.

12. Tyverispærring

12.1 Kunden er forpligtet til at melde tyverispærring så snart kunden får eller har mistanke om, at kontoen muligvis vil blive misbrugt. Således skal kunden straks kontakte JustSMS.dk med henblik på at få kontoen spærret, jf. pkt. 5.3.

12.2 Kunden er indforstået med at JustSMS.dk tilstræber at spærre ved 2. rykkerskrivelse. Ligeledes gælder det, at hvis kundes brugernavn og kodeord bliver stjålet, skal kunde straks sørge for at spærre kontoen, ellers hæfter kunde for forbruget. Dette gælder uanset hvilket omfang af forbrug der er sket.

13. Opsigelse

13.1 Års abonnementer skal under normale omstændigheder opsiges senest 30 dage før udløbet af en abonnementsperiode og måneds/kvartals abonnementer skal under normale omstændigheder opsiges senest sidste hverdag før udløbet af en abonnementsperiode.

13.2 Opsigelse skal ske skriftligt. Kunde er ligeledes ansvarlig og hæfter dermed også for ekstraservices i forbindelse med opsigelse. Således er det kundens ansvar at opsige/afmelde disse.

13.3 Kunden vil ved opsigelsen ikke få returneret evt. forudbetalte beløb.

13.4 Det ses ikke som en opsigelse blot at undlade at betale sine faktura. Vi skal have en skriftlig opsigelse senest sidste hverdag inden fornyelse af dit abonnement.

14. Ansvar

14.1 JustSMS.dk hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. JustSMS.dk er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved JustSMS.dks undladelser.

14.2 JustSMS.dk hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at mobiltjenesten ikke kunne anvendes som forventet.

14.3 JustSMS.dk er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen.

14.4 JustSMS.dk tager forbehold for tryk- og billedfejl.

14.5 JustSMS.dks er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende, og er uden for JustSMS.dks kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure), og som JustSMS.dk ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

15. Ejendomsret

15.1 De af JustSMS.dk leverede løsninger omfatter kun brugsretten til de nævnte løsninger. De af JustSMS.dk leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til 3. part uden JustSMS.dks skriftlige accept. Ejendomsretten til de udviklede løsninger tilhører JustSMS.dk.

16. Tvister

16.1 Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til JustSMS.dks adresse.

JustSMS.dk
en del af Holmkjær Group IVS

Violstræde 2

4640 Faxe

CVR: 38570412

JustSMS.dk træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

16.2 Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.

17. Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med vores generelle handelsbetingelser.

JustSMS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel men vi vil som hovedregel varsle 30 dage før ændringerne træder i kraft.

18. Ikrafttrædelse

Disse betingelser træder i kraft d. 01-03-2016.